KORSFARER

 

KORSFARER

 

Den gamle siden til Korsfarer finner du HER.

************************************************************************************************************************************

Brekke, Torkel

Professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo

 

Professor Torkel Brekke er i mars 2016 redd for at fremmedfiendtlige strømninger skal forsinke prosjektet med et «norsk» islam. – Jeg er helt sikker på at det prosjektet vil lykkes, sier Torkel Brekke, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Prosjektet han viser til er forsøket på å skape en islam forent med norske verdier. Dette tar Mohammad Usman Rana til orde for i en ny bokutgivelse. Brekke påpeker imidlertid at ikke alle er med og drar i denne retningen: – Det som i hvert fall ikke hjelper, er om medier og intellektuelle hauser opp et fiendebilde mot islam. Vi har en fremmedfiendtlig stemning mot islam i Norge, som i andre deler av verden. Det bidrar ikke til den prosessen som vi må ha og som Rana vil ha, sier Brekke.

 

 

Børnes, Cathrine

Avdelingsdirektør i juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet (Udir).

 

Utdanningsdirektoratet har i november 2015 endret sine retningslinjer om skolegudstjenester – uten å snakke med kirken. «Vi anbefaler at skolene organiserer deltagelse ved at elevene aktivt melder seg på, og at det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud.» Bakgrunnen for endringen er et råd fra Human-Etisk Forbund, som ønsket en slik påmeldingsordning. Vi syntes dette rådet var fornuftig og valgte dermed å endre vår anbefaling, sier Cathrine Børnes, avdelingsdirektør i juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet (Udir).

 

Døving, Alexa

Seniorforsker ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter / HL-senteret

 

Vi lever i ei tid der mye aggresjon og anklager rettes mot minoritetene. Folk som opplever at flertallets kristne kultur er truet, gir gjerne muslimer og særlig nyankomne flyktninger fra muslimske land skylden. De truer «vår kultur» og «våre tradisjoner». Muslimske flyktninger ble også nylig beskyldt for å ha stilt krav om fjerning av kors på flyktningmottak drevet av kristne organisasjoner. Utspillene bidrar til å bygge opp eller befeste fordommer som igjen fører til negative holdninger som rammer barn, ungdom og andre enkeltmennesker med muslimsk identitet. Derfor er det viktig å klargjøre at det på disse områdene IKKE er muslimer som har vært pådrivere.

 

Fleischer, Solrun Nistad.

Utdanningsdirektør i Telemark fylkeskommune

 

I mars 2015 krever muslimske foreldre kjønnsdelt svømmeundervisning på skolene i Skien. Kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten, sa at det er vanskelig å tilfredsstille dette kravet på grunn av manglende kvinnelige lærere i faget og kapasiteten i svømmehallene. Hun sendte brev til Fylkesmannen hvor hun ba om en juridisk vurdering av kjønnsdelt undervisning.

 

I april 2015 har Fylkesmannen svart. Svarbrevet er signert utdanningsdirektør Solrun Nistad Fleischer. Hun påpeker at undervisningen bør tilrettelegges slik at muslimske jenter kan ta del i opplæringen: ”Etter § 2-3a i opplæringsloven skal skolen vise respekt for elevene og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Dette innebærer at skolen på sin side har plikt til å forsøke å legge til rette svømmeopplæringen slik at eleven kan delta” sier utdanningsdirektøren.

 

Kommentar: Utdanningsdirektøren er kanskje av den formening at integrering ikke er noe å satse på? Var det ikke innvandrerne som skulle integreres i norsk kultur og samfunn, da?

 

Gabrielsen, Guri Hestflått. Avdelingsleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet

Flere er i februar 2015 kritiske til at kravene for å få norsk statsborgerskap nå kan bli strengere. Interesseorganisasjoner mener svake grupper kan bli stående uten mulighet til å bli norske. Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer. De mener de som kommer fra land med lavt utdanningsnivå, vil tape: ”Vi er ikke imot at man vektlegger gode språkkunnskaper og god samfunnsforståelse. Det vi er opptatt av, er at det skal være en undervisning som tar hensyn til at folk har ulike behov” sier avdelingsleder Guri Hestflått Gabrielsen.

 

Golden, Anne. Professor ved Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.

Flere er i februar 2015 kritiske til at kravene for å få norsk statsborgerskap nå kan bli strengere. Interesseorganisasjoner mener svake grupper kan bli stående uten mulighet til å bli norske. Noen eksperter mener derimot at testene er for vanskelige når det kreves at de gjøres på norsk: ”Mange vil trolig ha store problemer med å bestå prøven” sier professor Anne Golden ved Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Hun tror at noen ikke får en reell mulighet til å delta i samfunnet som norske borgere, selv om de har bodd her lenge – fordi testene er for vanskelig for svake grupper. Det gjelder særlig for kvinner som kommer fra områder med krig og som har hatt små muligheter til å gå på skole.

 

Haabeth, Ole. Fylkesordfører (Ap) i Østfold.

I februar 2015 kunne man lese historien om den niqab-kledte skolejenta i Moss som ikke ville vise ansiktet sitt for bussjåføren og fikk beskjed om å stige av bussen. Saken vakte oppstuss og Østfold kollektivtrafikk sendte ut en mail til alle ansatte der det ble presisert at kvinner med niqab som reiser med Østfold kollektivtrafikk skal slippe å vise ansiktet sitt, så lenge de kan vise gyldig legitimasjon. Dette virket lite gjennomtenkt av Østfold kollektivtrafikk og Fylkestingsrepresentant Gretha Thuen (H) sendte inn interpellasjon til fylkesordføreren om retningslinjer rundt bruk av heldekkende hodeplagg på busser i Østfold.

 

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) svarte på Thuens spørsmål m.a. slik: Bussjåførene har ingen mulighet eller myndighet til å vurdere om kunder eller kundegrupper skal eller ikke skal kunne benytte busstilbudet i Østfold. En person som ønsker å skjule ansiktet sitt skal altså kunne gjøre dette og samtidig benytte offentlige busstilbud. “Beslutningen går ut på at legitimasjon skal framvises ved bruk av rabattordninger, men at personer med ansiktsdekkende plagg skal slippe å vise ansiktet sitt.”

 

Kommentar: Så man skal vise frem månedskortet sammen med annen legitimasjon men uten å måtte vise ansiktet? Men hvordan skal sjåføren kunne legitimere legitimasjonen uten å se personen?

 

Isaksen, Torbjørn Røe

Kunnskapsminister (Høyre)

 

Utdanningsdirektoratet har i november 2015 endret sine retningslinjer om skolegudstjenester – uten å snakke med kirken. «Vi anbefaler at skolene organiserer deltagelse ved at elevene aktivt melder seg på, og at det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud.». Det er en god mulighet til å bli kjent med en viktig del av norsk kultur. Desto ryddigere dette er, jo lettere blir det at vi fortsatt kan ha skolegudstjenester i et flerreligiøst samfunn, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre)

 

Kirkebøen, Stein Erik. Journalist i Aftenposten.

Diskusjonen har gått frisk etter at forfatter Halvor Fosli i oktober 2015 ga ut debattboken Fremmed i eget land - samtaler med den tause majoritet. Han har intervjuet 20 personer av norsk opprinnelse, som forteller om livet i Groruddalen.

I en artikkel samme måned presenterer journalisten tre personer som mener at det multikulturelle miljøet i Groruddalen er en berikelse for både land og folk.

 

Kunst, Jonas R. Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo

Diskusjonen har gått frisk etter at forfatter Halvor Fosli i oktober 2015 ga ut debattboken Fremmed i eget land - samtaler med den tause majoritet. Han har intervjuet 20 personer av norsk opprinnelse, som forteller om livet i Groruddalen.

Jonas R. Kunst, doktorgradsstipendiat i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo, forsker blant annet på immigrasjon og relasjoner mellom grupper. Han reagerer på Foslis fremstilling av Groruddalen, men understreker at han ikke har lest boken, og kun uttaler seg om det som kommer frem i kronikken. Det virker som Fosli presenterer noen interessante synsvinkler fra et lite utvalg enkeltpersoner. Samtidig er jeg kritisk til om dette danner noe grunnlag for å være en tilstandsrapport av Groruddalen, sier Kunst.

 

Larsen, Kari-Nordheim. Fylkesmannen i Telemark,

Fylkesmannen i Telemark

 

Kari-Nordheim Larsen, har I april 2015 bestemt at skoler i fylket må følge islamske regler, også kalt sharia, for kjønnsdeling under den daglige undervisningen. Dette gjelder i særdeleshet fag som kroppsøving, hvor jenter og gutter må være adskilt. Hun fastslår at muslimenes religiøse tro veier tyngre enn norske lover og at man nå må «tilrettelegge» for en kjønnsdelt undervisningshverdag for skoleelevene. Fylkesmannen påpeker at det til vanlig ikke er lov å organisere elevene etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Men at det i opplæringsloven gis rom for at det kan gjøres unntak fra dette når det foreligger tungtveiende elevhensyn.

 

Kommentar: Dette er hun som går rundt og gratulerer asylsøkere med norsk statsborgerskap. Norske myndigheter har nå åpnet døren for sharia-styrt undervisning i norske skoler. Hvor langt vil man gå etter hvert som muslimer øker sin andel av befolkningen?

 

Lindstad, Trond Ali

Norsk lege og markant person i det muslimske miljøet i Oslo og Norge

 

Takk til deg, Mohsan Raja! Ja, takk til deg! Som sto utenfor politiets mottak på Tøyen, dag og natt, sammen med flyktninger når det offentlige ikke strakk til! Du ga flyktningene mat og klær. Jeg så deg de enkelte ganger jeg selv stakk innom for å hilse på flyktninger som var syke; du sto trofast blant dem. For dette har du fått den utmerkelse å bli kåret til Årets Osloborger! Ære til dem som har kåret deg! Det er fortjent! Mange verdsetter den slags innsats. Så blander noen inn din fortid! Men den er du ferdig med - vil ikke dine kritikere nå la deg legge den fortid bak deg? Og - hvorfor vil de bruke den? Du har uttalt deg om «seksuelle legninger» - og skal ikke det være lov? De setter deg under press. Mens du har satt søkelyset på flyktninger. Stå fast ved det! Flyktninger skal trenge hjelp! Og du skal få ære for det.

 

Olsen, Karl P.

Har ledet bydelsutvalget på Stovner bydel

 

Diskusjonen har gått frisk etter at forfatter Halvor Fosli i oktober 2015 ga ut debattboken Fremmed i eget land - samtaler med den tause majoritet. Han har intervjuet 20 personer av norsk opprinnelse, som forteller om livet i Groruddalen.

Karl P. Olsen (Ap) har ledet bydelsutvalget på Stovner bydel i perioden som har gått. Heller ikke han kjenner seg igjen i Halvor Foslis bok. Jeg stortrives med både naboer og miljø. Det finnes helt sikkert enkeltpersoner som ikke gjør det, men mitt klare inntrykk er at de aller fleste trives med både naboer og miljø. Innvandrere involverer seg stadig mer i politikken, i idretten og i organisasjonslivet generelt. Men føler du at du kan være norsk på Stovner? Ja, det opplever jeg ikke som noe problem, sier Olsen.

 

Pettersen, Remi

Direktør i Kuben Yrkesarena

 

En omstridt islamistpredikant er i oktober 2015 invitert til å holde foredrag på Kuben videregående skole i Oslo. Det er samme skole som Pegida-aktivisten Max Hermansen er permittert fra.

Den amerikanske muslimen Kamal El-Mekki er tilhenger av et straffesystem etter saudiarabisk modell, med avkutting av hender og halshogging i Vesten. Han oppfordrer til dødsstraff for dem som forlater islam.

Det er organisasjonen Norges Unge Muslimer som har invitert El-Mekki til Norge.

Direktør Remi Pettersen i Kuben Yrkesarena slår fast at saken er uproblematisk. Vi har og funnet ut at dette er fine folk. Innhold på arrangementet er ikke noe vi blander oss bort i, sier direktør Remi Pettersen.

 

Plesner, Ingvill Thorson

Seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo

 

Vi lever i ei tid der mye aggresjon og anklager rettes mot minoritetene. Folk som opplever at flertallets kristne kultur er truet, gir gjerne muslimer og særlig nyankomne flyktninger fra muslimske land skylden. De truer «vår kultur» og «våre tradisjoner». Muslimske flyktninger ble også nylig beskyldt for å ha stilt krav om fjerning av kors på flyktningmottak drevet av kristne organisasjoner. Utspillene bidrar til å bygge opp eller befeste fordommer som igjen fører til negative holdninger som rammer barn, ungdom og andre enkeltmennesker med muslimsk identitet. Derfor er det viktig å klargjøre at det på disse områdene IKKE er muslimer som har vært pådrivere.

 

Sigurjonsdottir, Sol

Journalist i Aftenposten

 

Diskusjonen har gått frisk etter at forfatter Halvor Fosli i oktober 2015 ga ut debattboken Fremmed i eget land - samtaler med den tause majoritet. Han har intervjuet 20 personer av norsk opprinnelse, som forteller om livet i Groruddalen. I en artikkel samme måned presenterer journalisten tre personer som mener at det multikulturelle miljøet i Groruddalen er en berikelse for både land og folk.

 

Skippervold, Ivar. Prest

Gudstjeneste er ikke tvang. Jeg inviterte til «Julesamling i kirken», i stedet for skolegudstjeneste. Elevene fikk tre kvarters undervisning i hva vi gjør i kirken før jul. Temaet er tilbake. Skolegudstjeneste. Ny runde med spalte¬plass. I de siste årene har spørsmålet om julegudstjenester for skolene kommet like trofast som juleannonser og nisser. Staten anbefaler påmelding til skolegudstjenester, og teolog Ellen Hageman mener vi skal droppe julegudstjenesten (Vårt Land 17. november 2015). Jeg er enig. Først og fremst er jeg enig i at vi dropper julegudstjenesten. Den saken er overmoden.

 

Slettholm, Andreas. Journalist i Aftenposten

Aftenposten ser i 2015 på hvordan islam praktiseres i Norge gjennom en serie artikler. Journalistene Andreas Slettholm og Olga Stokke skriver disse artiklene som mer eller mindre promoterer innvandring og Islamisering av landet.

 

Stokke, Olga

Journalist i Aftenposten

 

Aftenposten ser i 2015 på hvordan islam praktiseres i Norge gjennom en serie artikler. Journalistene Andreas Slettholm og Olga Stokke skriver disse artiklene som mer eller mindre promoterer innvandring og Islamisering av landet.

 

Sørgjerd, Christian

Journalist i Aftenposten.

Diskusjonen har gått frisk etter at forfatter Halvor Fosli i oktober 2015 ga ut debattboken Fremmed i eget land - samtaler med den tause majoritet. Han har intervjuet 20 personer av norsk opprinnelse, som forteller om livet i Groruddalen.

I en artikkel samme måned presenterer journalisten tre personer som mener at det multikulturelle miljøet i Groruddalen er en berikelse for både land og folk.

 

Tornes, Erik. Debattredaktør i Aftenposten

Vebjørn Selbekk kan ikke ha fulgt særlig godt med dersom han mener Max Hermansen er bare en islamkritiker, mener Erik Tornes i oktober 2015. Etter ti år med karikaturdebatt er det overraskende at Vebjørn Selbekk ikke skiller mellom kritikk av religionen islam og muslimer som mennesker.

 

Kommentar: Hvorfor forlanger da muslimer stort sett at deres jenter ikke får lov til å kaste et blikk på en etnisk norsk gutt, og langt mindre ta kontakt, muslimer tåler kun pengene til fjolsene av noen etniske venstresosialister, som enda ikke forstår at muslimene utover det økonomiske, ikke vil ha noe med etniske norske borgere og gjøre. Utenom at de muslimske guttene kan ha de etniske norske jentene og leke seg med til de finne en muslimsk jente til dem.

 

Udland, Espen

Adm. dir. og ansvarlig redaktør i ABC Nyheter

 

ABC Startsiden AS/ABC Nyheter har i juni 2015 en serie om Norges ukjente landssvikere. Men det ledelse og ansatte ikke forstår, er at de selv er større landssvikere enn dem de skriver om fra krigens dager, jfr. www.webkontor2.no/landssvikkontoret.html. ABC Nyheter oppgir sjelden etnisiteten til kriminelle innvandrere og prøver å dekke over deres kriminalitet etter beste evne. Det virker som om de ansatte ikke er interessert i nyhetsformidling, men promoterer innvandring og islamisering til skade for det norske samfunn, jfr.www.milorg2.no og www.webkontor2.no/landssvikkontoret.html.

 

Walgermo, Alf Kjetil

Kulturredaktør i Vårt Land.

Islam er blitt ein synleg faktor i den norske samfunnsdebatten. Men i romanar, dikt og noveller er muslimsk tru lite synleg. Når slår det om? Spør Alf Kjetil Walgermo i oktober 2015. Islam er blitt ein svært synleg faktor i den norske samfunnsdebatten, og mange nordmenn har i dag ei muslimsk tru. Difor er det overraskande at det ikkje finst fleire skjønnlitterære bøker som speglar denne samfunnsutviklinga. Truleg er det berre snakk om tid før det kjem fleire bøker der islam er ein naturleg og integrert del av handling, tematikkar eller språkbruk.

 

Ytterhus, Even

Koordinator for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Trondheim kommune

 

På en konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme en torsdag i desember 2015, kom det frem at det i høst har vært bekymring rundt tre tenåringsjenter fra Trondheim. Man fryktet at de var på veg til Syria. Et faglig samarbeid mellom Trondheim kommune og PST ga imidlertid positive resultater; man fikk avverget at jentene reiste. Nyheter om at tenåringsjenter, den yngste 16 år, planlegger å dra til Syria, bør få noen store klokker til å ringe hos noen og enhver. Koordinator for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Trondheim kommune, Even Ytterhus forsøker imidlertid etter beste evne å bagatellisere radikale muslimers antall og kraft. – Det totale antallet radikaliserte muslimer i verden er svært lavt. Blant alle muslimer er bare én promille radikalisert, opplyser han.

 

Kommentar: La oss se helt bort ifra fakta. La oss glemme alle undersøkelser blant muslimer i Europa som viser at Ytterhus tar fullstendig feil. La oss forbli ignorante. La oss slippe å lese artikler som viser at over 60 prosent av muslimer i Europa ønsker shariah fremfor nasjonalstatenes lover. La oss i stedet ta Ytterhus på ordet: Med 1,4 mrd muslimer i verden, har vi 1,4 millioner radikaliserte muslimer å hanskes med. Et uhyggelig antall for de fleste av oss – eller hva, Ytterhus?