DOMMERKONTORET

 

 

 

DOMMERKONTORET

 

Det viser seg at radikaliseringen og venstreekstreme holdninger blant landets jurister nå har nådd dommerstanden, inklusive Høyesterett. Dommerkontoret tar sikte på å kartlegge disse dommerne som i sin dommergjerning promoterer innvandring og islamisering - ikke den allmenne rettsoppfatning.

 

På sikt vil dette føre til at rettsstaten slik vi kjenner den, bryter sammen og landets samfunnsordning vil bli mer og mer lik den vi kjenner fra islamske land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Gjør derfor ditt ytterste for at dette ikke skal skje.

 

************************************************************************************************************************************************************************

Bergh, Espen

Lagmann i Borgarting lagmannsrett

 

Nok en gang (mars 2015) har en norsk domstol torpedert påtalemyndigheten og politiets forsøk på å demme opp for eller forebygge terror. Borgarting lagmannsretts tilrettevisning av justisdepartementet for å ha forsøkt å forvise mullah Krekar til utkant-Norge er en ydmykelse av justisministeren. Men aller mest er det en ansvarsløs handling fra en domstol.

 

 

Blom, Beate

Dommer i Gulating lagmannsrett

 

Frisøren Merete Hodne ble i januar 2017 i Gulating lagmannsrett dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang.

Hodne ble i Jæren tingrett dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, og anket dommen. Ankesaken startet i Gulating lagmannsrett 3. januar 2017.

Frisøren var tiltalt for diskriminering på grunn av religion, etter at hun nektet Bayan service og tjenester fordi Bayan hadde på seg hijab. Hodne erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet. Hun sa hun fikk angst og «helt hetta» da Bayan og en venninne kom inn i salongen hennes med hijab på.

- For meg er hijaben et ekstremt politisk symbol, jeg blir dårlig når jeg ser folk med hijab. De kom inn, en spurte om hva det kostet å stripe håret, og jeg sa at jeg tar ikke imot sånne som dere, at de fikk gå til en annen frisør, så gikk de ut igjen, har Hodne uttalt.

 

«Lagmannsretten finner for sin del at det er tilstrekkelig å konstatere at bæring av plagget tilkjennegir at vedkommende er en muslim, og som sådan må det uansett annen symbolverdi, også anses som et religiøst symbol. Fellesnevner for alle kvinner som bærer hijab er at de er muslimer».

 

Hijab-saken kom opp for retten etter at Hodne nektet å vedta et forelegg på 8.000 kroner for å ha nektet 24-årige Malika Bayan å komme inn i salongen. I oktober ble det kjent at lagmannsretten godtok å behandle frisørens anke.

 

OBS! Det gjøres oppmerksom på at dommen ble avsagt under dissens. Altså var retten delt i et flertall og et mindretall.

 

 

Bull, Henrik

Høyesterettsdommer

 

19 høyesterettsdommere har i plenum 21.12.2012 behandlet sakene til to asylsøkerfamilier på Rjukan, som kjemper for å få omgjort utvisningsvedtakene sine. Begge familiene fikk avslag i Høyesterett, men fem dommere tok ut dissens i begge sakene.

I begge sakene var mindretallets argumentasjon fremmet av dommer Arnfinn Bårdsen. Han fikk i begge tilfellene støtte av dommerne Jens EdvinA. Skoghøy, Henrik Bull, Per Erik Bergsjø, samt justitiarius Tore Schei.Bårdsen skriver i dommen at han mener at UNEs beslutning er ugyldig og at det foreligger brudd på barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og EMK artikkel 8.Barnekonvensjonen artikkel 3 slår fast at det som best tjener barnets interesser, skal være et «grunnleggende hensyn ved alle beslutninger som angår barnet». Bårdsen viser også til at utlendingsforskriften slår fast at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt når opphold skal vurderes.

 

Kommentar: Det disse naive dommerne ikke har tatt inn over seg er at disse kriminelle foreldrene har bodd ulovlig i Norge i mange år - og skaffet seg barn som de senere bruker mot norske myndigheter og ikke minst rettsapparatet.

 

 

Bårdsen, Arnfinn

Høyesterettsdommer

 

19 høyesterettsdommere har i plenum 21.12.2012 behandlet sakene til to asylsøkerfamilier på Rjukan, som kjemper for å få omgjort utvisningsvedtakene sine. Begge familiene fikk avslag i Høyesterett, men fem dommere tok ut dissens i begge sakene.

I begge sakene var mindretallets argumentasjon fremmet av dommer Arnfinn Bårdsen. Han fikk i begge tilfellene støtte av dommerne Jens Edvin A. Skoghøy, Henrik Bull, Per Erik Bergsjø, samt justitiarius Tore Schei. Bårdsen skriver i dommen at han mener at UNEs beslutning er ugyldig og at det foreligger brudd på barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og EMK artikkel 8. Barnekonvensjonen artikkel 3 slår fast at det som best tjener barnets interesser, skal være et «grunnleggende hensyn ved alle beslutninger som angår barnet». Bårdsen viser også til at utlendingsforskriften slår fast at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt når opphold skal vurderes.

 

Kommentar: Det disse naive dommerne ikke har tatt inn over seg er at disse kriminelle foreldrene har bodd ulovlig i Norge i mange år - og skaffet seg barn som de senere bruker mot norske myndigheter og ikke minst rettsapparatet.

 

 

Eldøy, Ingrid Håvarstein

Jæren tingrett

 

Hendelsen fant sted i Merete Hodnes frisørsalong, Comeback Hårdesign, i Bryne den 4. oktober i 2015. Omkring klokken 14.00 skal en kvinne ha kommet inn i frisørsalongen hennes og spurt hva det kostet å farge håret. Kvinnen hadde på seg en hijab og i den forbindelse skal Hodne ha sagt at «kvinnen måtte komme seg ut, at hun måtte finne seg en annen plass og at hun ikke tok på sånne som henne eller lignende.» Fornærmede anmeldte forholdet

Hodne var tiltalt for diskriminering på grunn av religion, etter at hun nektet Bayan service og tjenester fordi Bayan hadde på seg hijab. Hodne erkjente ikke straffeskyld da rettssaken startet. Hun sa hun fikk angst og «helt hetta» da Bayan og en venninne kom inn i salongen hennes med hijab på.

 

Dommen falt på mandag 12. september 2016. I tillegg til boten på 10.000 kroner for å ha diskriminert Malika Baya (24), må frisøren også betale saksomkostningene på 5000 kroner. «Tiltaltes forklaring om at hennes motvilje mot bruk av hijab er politisk motivert ut fra en redsel for totalitære regimer og ikke handler om religion, er etter rettens mening oppkonstruert», heter det videre i dommen.

 

 

Lie, Nils Erik

Tidligere førstelagmann

 

En rekke kjente samfunnspersoner har i januar 2013 skrevet et brev til statsminister Jens Stoltenberg som en protest mot det de mener er hans inhumane asylpolitikk. I brevet skriver de at Norge har gått fra å være et «foregangsland når det gjelder en human flyktningpolitikk» til å bli et land der «rettssikkerhet» og «medmenneskelighet» er blitt skjøvet i bakgrunnen.

 

Tidligere førstelagmann Nils Erik Lie er en av initiativtagerne bak aksjonen. Han opplever at norsk lov og menneskerettighetskonvensjonen ikke alltid blir fulgt i behandlingen av asylsøknader. «Etter å ha blitt pensjonist har jeg kommet i nærkontakt med en del konkrete enkeltsaker, og ikke minst enkeltpersoner. Jeg har sett hvordan de er blitt behandlet og er blitt skremt av saksbehandlingen, problematisk rettssikkerhet og svakheter i begrunnelsene» sier Lie.

 

Kommentar: Det er i grunn trist at man ikke forstår at budskapet man faktisk sender er: Ingen konsekvens om man kaster ID-papirene og nekter å samarbeide med myndighetene for å fastslå ID. Får du avslag på din asylsøknad, så må du anke, anke og anke slik at tiden går. Få et barn eller to underveis, og vips - du har sikret deg rett til opphold.

 

For øvrig er det foreldrene som har utvisningsvedtak mot seg, det er de som har trenert vedtakene som er fattet og som følgelig ene og alene bærer ansvaret. Og hva med Märtha Louise og Ari som har flyttet til England? Har de begått en forbrytelse mot barna sine? Barna har jo ingen tilknytning til England!

 

 

Linga, Ole-Arne

Dommer i Gulating lagmannsrett

 

Frisøren Merete Hodne ble i januar 2017 i Gulating lagmannsrett dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang.

Hodne ble i Jæren tingrett dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, og anket dommen. Ankesaken startet i Gulating lagmannsrett 3. januar 2017.

Frisøren var tiltalt for diskriminering på grunn av religion, etter at hun nektet Bayan service og tjenester fordi Bayan hadde på seg hijab. Hodne erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet. Hun sa hun fikk angst og «helt hetta» da Bayan og en venninne kom inn i salongen hennes med hijab på.

- For meg er hijaben et ekstremt politisk symbol, jeg blir dårlig når jeg ser folk med hijab. De kom inn, en spurte om hva det kostet å stripe håret, og jeg sa at jeg tar ikke imot sånne som dere, at de fikk gå til en annen frisør, så gikk de ut igjen, har Hodne uttalt.

 

«Lagmannsretten finner for sin del at det er tilstrekkelig å konstatere at bæring av plagget tilkjennegir at vedkommende er en muslim, og som sådan må det uansett annen symbolverdi, også anses som et religiøst symbol. Fellesnevner for alle kvinner som bærer hijab er at de er muslimer».

 

Hijab-saken kom opp for retten etter at Hodne nektet å vedta et forelegg på 8.000 kroner for å ha nektet 24-årige Malika Bayan å komme inn i salongen. I oktober ble det kjent at lagmannsretten godtok å behandle frisørens anke.

 

OBS! Det gjøres oppmerksom på at dommen ble avsagt under dissens. Altså var retten delt i et flertall og et mindretall.

 

 

Lyng, Arne

Tingrettsdommer i Oslo Tingrett

 

Framstilling av saken: Said Ahmad Gharib Abdalla (heretter omtalt som far), Rimah Tager Amin Abdalla (heretter omtalt som mor), og barna Neda (født i mai 2001) og Nael (født i oktober 2002) kom til Norge 20. september 2003. De søkte asyl og oppga at de var statsløse palestinere fra Irak. Dette var feil, de er jordanske statsborgere. Saksøkernes identitet ble endelig avklart da mor og fars pass ble oppdaget under politiets ransaking 21. mars 2013.

UNE besluttet utvisning av hele familien og innmelding i Schengen Informasjonssystem (SIS) 5. mai 2012. Foreldrene begjærte på nytt omgjøring og utsatt iverksettelse i september 2012. UNE avslo begjæringen om utsatt iverksettelse 22. januar 2013. Den 21. mars 2013 ble foreldrenes pass funnet under ransaking utført av politiet. Den 22. mars søkte foreldrene på nytt om utsatt iverksettelse. Politiet sendte forhåndsvarsel om utvisning 26. mars 2013. UNE besluttet 19. april 2013 å opprettholde tidligere beslutninger. Det er dette vedtaket saksøkerne påstår er ugyldig. Da UNE avviste omgjøringsbegjæringen 11. april 2013 var Naels helseproblemer dokumentert, men det framgår ikke av beslutningen at de ble tillagt vekt.

 

DOMSSLUTNING 8. november 2013: Utlendingsnemndas beslutning av 11. april 2013 er ugyldig. Dommer er Arne Lyng.

 

 

Mo, Ellen

Lagmann i Borgarting lagmannsrett

 

Nok en gang (mars 2015) har en norsk domstol torpedert påtalemyndigheten og politiets forsøk på å demme opp for eller forebygge terror. Borgarting lagmannsretts tilrettevisning av justisdepartementet for å ha forsøkt å forvise mullah Krekar til utkant-Norge er en ydmykelse av justisministeren. Men aller mest er det en ansvarsløs handling fra en domstol.

 

 

Njøsen, Jon Atle

Dommer i Gulating lagmannsrett

 

Frisøren Merete Hodne ble i januar 2017 i Gulating lagmannsrett dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang.

Hodne ble i Jæren tingrett dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, og anket dommen. Ankesaken startet i Gulating lagmannsrett 3. januar 2017.

Frisøren var tiltalt for diskriminering på grunn av religion, etter at hun nektet Bayan service og tjenester fordi Bayan hadde på seg hijab. Hodne erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet. Hun sa hun fikk angst og «helt hetta» da Bayan og en venninne kom inn i salongen hennes med hijab på.

- For meg er hijaben et ekstremt politisk symbol, jeg blir dårlig når jeg ser folk med hijab. De kom inn, en spurte om hva det kostet å stripe håret, og jeg sa at jeg tar ikke imot sånne som dere, at de fikk gå til en annen frisør, så gikk de ut igjen, har Hodne uttalt.

«Lagmannsretten finner for sin del at det er tilstrekkelig å konstatere at bæring av plagget tilkjennegir at vedkommende er en muslim, og som sådan må det uansett annen symbolverdi, også anses som et religiøst symbol. Fellesnevner for alle kvinner som bærer hijab er at de er muslimer».

 

Hijab-saken kom opp for retten etter at Hodne nektet å vedta et forelegg på 8.000 kroner for å ha nektet 24-årige Malika Bayan å komme inn i salongen. I oktober ble det kjent at lagmannsretten godtok å behandle frisørens anke.

 

OBS! Det gjøres oppmerksom på at dommen ble avsagt under dissens. Altså var retten delt i et flertall og et mindretall.

 

 

Ramm, Nils Ihlen

Lagdommer i Borgarting lagmannsrett

 

Nok en gang (mars 2015) har en norsk domstol torpedert påtalemyndigheten og politiets forsøk på å demme opp for eller forebygge terror. Borgarting lagmannsretts tilrettevisning av justisdepartementet for å ha forsøkt å forvise mullah Krekar til utkant-Norge er en ydmykelse av justisministeren. Men aller mest er det en ansvarsløs handling fra en domstol.

 

 

Voldbæk, Tove Merete

Dommer ved Oslo byfogdembete

 

Familien Petrosjan ble i april 2014 hentet på asylmottaket på Rognan i Nordland av politiet. Familien på fem har bodd i Norge i over åtte år. De skulle etter planen sendes til Armenia tirsdag, men Oslo byfogdembete har midlertidig stanset utsendelsen. Senere landet de i Bodø igjen.

 

«Retten har lagt til grunn at det er behov for å holde muntlig forhandling, men at dette ikke var praktisk mulig før uttransportering skulle gjennomføres. Avgjørelsen er tatt uten at retten har hørt UNEs syn og innebærer at de kan være til stede når retten avholder muntlig forhandling» skriver dommer Tove Merete Voldbæk i en mail.

 

Grunnen til at de har fått avslag på asylsøknadene sine er at de ikke har noe beskyttelsesbehov. Det er altså ikke farlig for dem å returnere til hjemlandet» skriver nemndleder i UNE, Liv Huus-Hansen, i en e-post.

 

Kommentar: Skal man belønnes for at man holder ut i det norske rettssystemet i 8 år?